سخت کاری با روش SDF(Simultaneous Dual Frequency)

در این روش ساخت کوره القایی با استفاده از دو فرکانس همزمان برای سخت کاری که به عنوان SDF نیز شناخته می شود، یک روش عالی به ویژه برای قطعه کارهایی با اشکال پیچیده است. در این روش فرکانس متوسط با فرکانس بالا پوشانده می شود تا هر دو به طور همزمان در یک عمق یکنواخت بر روی ماده اثر بگذارند. این روش تضمین می کند که کل سطح قطعه به یک اندازه گرم شود تا از سختی سطح یکنواخت اطمینان حاصل شود. این روش کاربردی برای سخت کاری چرخ دنده یا قطعه کارهایی با اشکال پیچیده مناسب است. با وجود اینکه بالا و پایین دندانه های چرخ دنده در یک فاصله یکسان از کویل قرار دارند،  با این روش می توان به یک لایه سختی صاف و دقیق دست یافت. اگر به شکل زیر نگاه کنید نتیجه استفاده از روش SDF در مقایسه با روش های معمولی تک فرکانس ( کوره فرکانس بالا و کوره فرکانس پایین) آورده شده است. در این روش عمق سختی یکنواختی در بالا و پایین دندانه ها ایجاد شده است.