کوره القایی فرکانس بالا 7.5 کیلو وات

حداکثر توان این دستگاه کوره القایی 7.5 کیلو وات و فرکانس کاری آن بین 60 تا 150 کیلو هرتز است که به صورت تکفاز تولید می شود. از این دستگاه فرکانس بالا برای لحیم کاری و حرارت دادن به قطعات کوچک استفاده می شود.

جدول مشخصات ZIHF-7.5A

کاربردهای ZIHF-7.5A

 • فورج میلگردهای فولادی با قطر 8 تا 10 میلی متر
 • سخت کاری میلگردهای فولادی کوچک به صورت سطحی یا کل قطعه
 • جوش کاربید، نقره و…
 • جوش لوله مسی با قطر 4 تا 12 میلی متر
 • ذوب فلزات غیر آهنی

کوره القایی فرکانس بالا 15 کیلو وات

حداکثر توان این دستگاه 15 کیلو وات و فرکانس کاری آن بین 60 تا 150 کیلو هرتز است که به صورت سه فاز تولید می شود. اغلب برای لحیم کاری القایی، جوشکاری و سخت کاری قطعات کوچک استفاده می شود.

جدول مشخصات ZIHF-15A

کاربردهای ZIHF-15A

 • فورج میلگردهای فولادی با قطر 8 تا 14 میلی متر
 • سخت کاری میلگردهای فولادی کوچک به صورت سطحی یا کل قطعه
 • جوش کاربید، نقره و…
 • جوش لوله مسی با قطر 6 تا 15 میلی متر
 • ذوب فلزات غیر آهنی

 

کوره القایی فرکانس بالا 30 کیلو وات

حداکثر توان این دستگاه 30 کیلو وات و فرکانس کاری آن بین 60 تا 150 کیلو هرتز است. اغلب برای سخت کاری تیغه برش، جوشکاری لوله های مسی، حرارت دادن به قطعات کوچک و عملیات حرارتی استفاده می شود.

جدول مشخصات ZIHF-30A

کاربردهای ZIHF-30A

 • فورج میلگردهای فولادی با قطر کوچک
 • سخت کاری میلگردهای فولادی کوچک به صورت سطحی یا کل قطعه
 • جوش کاربید، نقره و…
 • جوش لوله مسی با قطر 4 تا 20 میلی متر
 • ذوب فلزات غیر آهنی

 

کوره القایی فرکانس بالا 50 کیلو وات

حداکثر توان این دستگاه 50 کیلو وات و فرکانس کاری آن بین 60 تا 130 کیلو هرتز است. اغلب برای سخت کاری سطحی، جوشکاری لوله های مسی، حرارت دادن به قطعات کوچک و عملیات حرارتی استفاده می شود.

جدول مشخصات ZIHF-50A

کاربردهای ZIHF-50A

 • فورج میلگردهای فولادی با قطر کوچک
 • سخت کاری میلگردهای فولادی به صورت سطحی یا کل قطعه در قطعات کوچک
 • جوش کاربید، نقره و…
 • جوش لوله مسی، جوش کندانسور
 • ذوب فلزات غیر آهنی
 • آنیل لوله

 

کوره القایی فرکانس بالا 80 کیلو وات

حداکثر توان این دستگاه 80 کیلو وات و فرکانس کاری آن بین 60 تا 110 کیلو هرتز است. اغلب برای سخت کاری سطحی، سخت کاری قطعات خودرو، سخت کاری تیغه برش، جوشکاری لوله های مسی، حرارت دادن به قطعات کوچک و عملیات حرارتی استفاده می شود.

جدول مشخصات ZIHF-80A

کاربردهای ZIHF-80A

 • سخت کاری میلگردهای فولادی به صورت سطحی یا کل قطعه در قطعات کوچک
 • جوش کاربید، نقره و…
 • جوش لوله مسی، جوش کندانسور
 • ذوب فلزات غیر آهنی
 • آنیل لوله