توضیحات پروژه

ساخت کوره القایی کارخانه سیلندر امید فردا